Lütfen Bekleyiniz

yukleniyor
Üyelik oluşturmak için tıklayın.
Merhaba,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Bilgilendirme Metni

Değerli Müşterilerimiz;
Kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, BP Petrolleri A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kanun’un m. “5/ c, e ve f” bentleri kapsamında sözleşmesel ilişkinin devamı, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması istisnaları kapsamında elektronik ve fiziki olarak otomatik olmayan ve/veya otomatik yolla toplanmaktadır.

Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 Asia Ofis Park 34752 İçerenköy /Ataşehir İstanbul adresinde kurulu Veri Sorumlusu BP Petrolleri A.Ş. paylaşmış olduğunuz ad ve soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, araç plaka bilginiz ve BP Club Kart üyelik ilişkisi kapsamında gerekli diğer verileriniz:
  • BP Club Kart üyeliğinin devamlılığını sağlamak,
  • BP kampanyalarından ve indirim fırsatlarından sizleri haberdar etmek,
  • Gerektiğinde sizinle iletişime geçmek,
  • Hatalı yakıt dolumunu engellemek
  • Kartın ve üyelik ilişkisinin kötüye kullanılmasının önüne geçmek ve
  • Bu konularla sınırlı analizlerde kullanılmak,
Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz bu amaçlarla sınırlı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, BP Petrolleri A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kanun’un m. “5/ c, e ve f” bentleri kapsamında sözleşmesel ilişkinin devamı, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması istisnaları kapsamında elektronik ve fiziki olarak otomatik olmayan ve/veya otomatik yolla toplanmaktadır. Kişisel verilerinize ihtiyaç kalmaması, Politika'da belirlenen saklama sürelerinin geçmesi ve bu bilgileri saklamak için herhangi bir meşru amacın kalmaması halinde kişisel verileriniz imha edilecek veya anonimleştirecektir. Kişisel veri sahibi olarak, Veri Sorumlusu olan Şirketimize www.bp.com.tr adresinde yer alan başvuru formunu kullanarak ve formda belirtilen başvuru yollarından birisi ile:
  • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • bu veriler işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • kişisel verilerin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aktarılması söz konusu ise bu kişi ve yerleri öğrenme,
  • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya yok edilmesi halinde bu hususun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • münhasıran otomatik sistemler yoluyla analiz yapılması halinde ortaya çıkan aleyhe sonuçlara itiraz etme,
  • kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Haklarınızı yönlendirebilirsiniz. BP Petrolleri A.Ş. bu kapsamdaki taleplerinize yazılı olarak cevap verecek olup, gerekli hallerde KVK Kurulu’nun belirlediği maliyetlere uygun bedel talebinde bulunabilecektir.
2021 Copyright. All rights reserved bypharos